สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

มหาปัญญวรรคที่ ๗

ลหุปัญญสูตร

เจริญ … มีปัญญาเบา

… ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบา … .

จบ สูตรที่ ๙