สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

มหาปัญญวรรคที่ ๗

หาสปัญญสูตร

เจริญ … มีปัญญาร่าเริง

… ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง … .

จบ สูตรที่ ๑๐