สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

มหาปัญญวรรคที่ ๗

ชวนปัญญสูตร

เจริญ … มีปัญญาไว

… ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไว … .

จบ สูตรที่ ๑๑