สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

มหาปัญญวรรคที่ ๗

ติกขปัญญสูตร

เจริญ … มีปัญญากล้า

… ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมกล้า … .

จบ สูตรที่ ๑๒