Details for UV 27 Paśyavarga
Language ID Title Vol/Page Translations
Sanskrit UV 27 Paśyavarga Bernhard 1965, 27.1–⁠27.41