Aṅguttara Nikāya

XI. Phẩm Sa Môn Tưởng

(IX) (109) Mửa

(Giống như kinh 108, kinh trước dùng chữ “xổ”, kinh này dùng chữ “mửa”).