Aṅguttara Nikāya

XVII. Phẩm Jànussoni

(IV) (170) Bờ Bên Này và Bờ Bên Kia

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về bờ bên này và bờ bên kia, hãy nghe... và này các Tỷ-kheo, thế nào là bờ bên này, và thế nào là bờ bên kia?

Sát sanh, này các Tỷ-kheo, là bờ bên này...

(Như kinh trước, kể cả bài kệ).