Aṅguttara Nikāya

XXI. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh

(VIII) (207) Tổn Giảm và Tăng Trưởng

(kinh này giống hẳn như kinh trước 206).