Aṅguttara Nikāya

I. Phẩm Y Chỉ

(III) (3) Sở Y, Do Bậc Ðạo Sư Thuyết

(Tương tự kinh số 3, Chương Mười Pháp, chỉ khác “nibbidà viràgatthà”, nhàm chán ly tham, chia 2 nên thành 11 pháp).