Aṅguttara Nikāya

II. Phẩm Hành

(IX) (19) Không Nên Ði

(Kinh này là kinh 17 và kinh 18 hợp lại)