Aṅguttara Nikāya

XXI. Phẩm Bậc Chân Nhân

(IV) (204) Mười Hạnh

(Giống như kinh 203, chỉ thêm vào ba pháp sau là có tham, có sân và tà kiến).