Aṅguttara Nikāya

XXI. Phẩm Bậc Chân Nhân

(VI) (206) Con Ðường Mười Ngành

... (Như kinh 205, chỉ thêm hai pháp: tà trí, tà giải thoát cho người không Chân nhân, và chánh trí, chánh giải thoát cho bậc Chân nhân)