Aṅguttara Nikāya

XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

(VII) (247) Cách Thức Nói (1)

—Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. Thế nào là bốn?

—Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không cảm giác nói cảm giác, không thức tri nói thức tri.

Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này.