Aṅguttara Nikāya

XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

(VIII) (248) Cách Thức Nói (2)

—Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. Thế nào là bốn?

—Không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không cảm giác nói không cảm giác, không thức tri nói không thức tri.

Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này.