Aṅguttara Nikāya

XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

(IX) (249) Cách Thức Nói (3)

—Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. Thế nào là bốn?

—Thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, cảm giác nói không cảm giác, tưởng tri nói không tưởng tri.

Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này.