Aṅguttara Nikāya

XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

(X) (250) Cách Thúc Nói (4)

—Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. Thế nào là bốn?

—Thấy nói thấy, nghe nói nghe, cảm giác nói cảm giác, thức tri nói thức tri.

Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này.