Aṅguttara Nikāya

II. Phẩm Sức Mạnh

(III) (13) Các Sức Mạnh Tóm Lược

—Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các Tỷ-kheo, có năm lực này.