Aṅguttara Nikāya

XXI. Phẩm Kimbila

(II) (202) Nghe Pháp

—Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm?

Ðược nghe điều chưa nghe, làm cho trong sạch điều được nghe, đoạn trừ nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm tịnh tín.

Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này.