Aṅguttara Nikāya

XXI. Phẩm Kimbila

(IV) (204) Các Sức Mạnh

—Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm?

Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực.

Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này.