Aṅguttara Nikāya

XXI. Phẩm Kimbila

(VII) (207) Cháo

—Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của cháo. Thế nào là năm?

Trị đói, trừ khát, điều hòa phong, làm sạch bọng đái (hay thuyết quản) và tiêu hóa các đồ ăn sống còn lại.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của cháo.