Aṅguttara Nikāya

XI. Phẩm Ba Pháp

(IV) (110) Tưởng

... (Như kinh trên, chỉ có tưởng thế cho tâm).