Aṅguttara Nikāya

XI. Phẩm Ba Pháp

(V) (111) Giới

... (Như kinh (109), chỉ có giới thế cho tâm).