Aṅguttara Nikāya

IV. Phẩm Chư Thiên

(V) (35) Minh Phần

—Có sáu pháp này thuộc về minh phần. Thế nào là sáu?

Tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt.

Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, là thuộc về minh phần.