Aṅguttara Nikāya

I. Phẩm Tài Sản

(X) (10) Xan Tham

—Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này. Thế nào là bảy?

Tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, tật đố kiết sử, xan tham kiết sử. Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này.