Aṅguttara Nikāya

II. Phẩm Tùy Miên

(I) (11) Tùy Miên(1)

—Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên. Thế nào là bảy?

Dục tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên này.