Aṅguttara Nikāya

I. Phẩm Tài Sản

(II) (2) Ðược Ái Mộ(2)

... (như kinh 1, thay hai pháp cuối với “tật đố và xan tham” và với “không tật đố, không xan tham”).