Aṅguttara Nikāya

IV. Phẩm Chư Thiên

(III) (33) Dễ Nói (1)

... (Giống như kinh 32, chỉ khác là thay thế hai pháp cuối cùng tàm và quý bằng thiện ngôn (dễ nói) và thiện bằng hữu)...