Aṅguttara Nikāya

V. Phẩm Ðại Tế Ðàn

(II) (42) Tư Lương Cho Ðịnh

—Này các Tỷ-kheo, có bảy tư lương này của định. Thế nào là bảy?

Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Nhất tâm, này các Tỷ-kheo, được bảy chi phần này làm tư lương; đây được gọi là Thánh chánh định, này các Tỷ-kheo, với các sở ý, với các tư lương.