Aṅguttara Nikāya

V. Phẩm Ðại Tế Ðàn

(III) (43) Lửa (1)

—Này các Tỷ-kheo, có bảy loại lửa này. Thế nào là bảy?

Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa những vị đáng cung kính, lửa gia chủ, lửa các vị đáng cúng dường, lửa củi.

Này các Tỷ-kheo, có bảy loại lửa này.