Aṅguttara Nikāya

VIII. Phẩm Về Luật

(V—VIII) (75-78) Chói Sáng

—Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc trì Luật chói sáng. Thế nào là bảy?

(Như trên, 71—74, chỉ khác thêm chữ chói sáng)