Aṅguttara Nikāya

I. Phẩm Tài Sản

(VIII) (8) Các Kiết Sử

—Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này. Thế nào là bảy?

Tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử. Này các Tỷ-kheo có bảy kiết sử này.