Aṅguttara Nikāya

IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

(IX) (9) Phi Diệu Pháp

—Này các Tỷ-kheo, có bảy phi diệp pháp này. Thế nào là bảy?

Bất tín, không xấu hổ, không sợ hãi, không nghe nhiều, biếng nhác, thất niệm, ác tuệ. Này các Tỷ-kheo, có bảy phi diệu pháp này.