Aṅguttara Nikāya

VII. Phẩm Ðất Rung Ðộng

(VIII) (67) Phi Thánh Ngôn

—Này các Tỷ-kheo, có tám phi thánh ngôn này. Thế nào là tám?

Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết nói biết, thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết nói không biết.

Này các Tỷ-kheo, đây là tám phi Thánh ngôn.