Aṅguttara Nikāya

VII. Phẩm Ðất Rung Ðộng

(VIII) (68) Thánh Ngôn

—Này các Tỷ-kheo, có tám thánh ngôn này. Thế nào là tám?

Không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết, thấy nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết nói biết.

Này các Tỷ-kheo, đây là tám Thánh ngôn.