Aṅguttara Nikāya

II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử

(IV) (14) Tôn Giả Samiddhi

Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Samiddhi đang ngồi xuống một bên:

—Do sở duyên gì, này Samiddhi, một người khởi lên các tư duy tầm?

—Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả.

—Nhưng này Samiddhi, cái gì khiến chúng đi đến sai khác?

—Các giới, thưa Tôn giả.

—Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm tập khởi?

—Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả.

—Này Samiddhi, chúng qui tụ ở đâu?

—Chúng qui tụ ở các cảm thọ, thưa Tôn giả.

—Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm thượng thủ?

—Chúng lấy định làm thượng thủ, thưa Tôn giả.

—Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng thượng?

—Chúng lấy niệm làm tăng thượng, thưa Tôn giả.

—Này Samiddhi, chúng lấy cái gì làm tối thượng?

—Chúng là tuệ làm tối thượng, thưa Tôn giả.

—Này Samiddhi, chúng lấy gì làm lõi cây?

—Chúng lấy giải thoát làm lõi cây, thưa Tôn giả.

—Này Samiddhi, chúng thể nhập vào gì?

—Chúng thể nhập vào bất tử, thưa Tôn giả.

—Khi được hỏi: “Này Samiddhi, do sở duyên gì một người khởi lên các tư duy tầm?”, Hiền giả đáp: “Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả”. Này Samiddhi, khi được hỏi: “Cái gì khiến chúng đi đến sai khác?”, Hiền giả đáp:” Trong các giới, thưa Tôn giả”. Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lấy gì làm tập khởi?”, Hiền giả đáp: “Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả”. Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chỗ qui tụ của chúng là gì?”, Hiền giả đáp: “Chỗ qui tụ của chúng là thọ, thưa Tôn giả”. khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lấy gì làm thượng thủ?”, Hiền giả đáp: “Chúng lấy định làm thượng thủ, thưa Tôn giả”. Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng thượng?”, Hiền giả đáp: “Chúng lấy niệm tăng thượng, thưa Tôn giả”. Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lấy gì làm tối thượng?” Hiền giả đáp: “Chúng lấy tuệ làm tối thượng, thưa Tôn giả”. Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lấy gì làm lõi cây?”, Hiền giả đáp: “Chúng lấy giải thoát làm lõi cây, thưa Tôn giả”. Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng thể nhập vào gì?”, Hiền giả đáp: “Chúng thể nhập vào bất tử, thưa Tôn giả”. Lành thay, này Samiddhi! Lành thay, này Samiddhi! Hiền giả đã trả lời các câu hỏi. Nhưng Hiền giả chớ có kiêu mạn về vấn đề này.