Aṅguttara Nikāya

III. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình

(VIII) (28) Sợ Hãi Hận Thù (2)

(Thế Tôn thuyết lại kinh 26 cho các Tỷ-kheo).