Aṅguttara Nikāya

III. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình

(IX) (29) Xung Ðột Sự

—Này các Tỷ-kheo, có chín xung đột sự. Thế nào là chín?

“Vị ấy đã làm hại tôi”, xung đột khởi lên. “Vị ấy đang làm hại tôi”, xung đột khởi lên. “Vị ấy sẽ làm hại tôi”, xung đột khởi lên. “Vị ấy đã làm hại người tôi thương, tôi mến”... “Vị ấy đang làm hại người tôi thương, tôi mến”... “Vị ấy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến”, xung đột khởi lên. “Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến”... “Vị ấy đang làm lợi...” Vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến”, xung đột khởi lên.

Này các Tỷ-kheo, đây là chín xung đột sự.