Aṅguttara Nikāya

V. Phẩm Pancala

(V) (46) Chính Thực Mình Thấy (1)

—“Pháp là chính thực mình thấy, pháp là thiết thực hiện tại”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.