Aṅguttara Nikāya

V. Phẩm Pancala

(VI) (47) Chính Thực Mình Thấy (2)

—“Niết-bàn là chính thực mình thấy, Niết-bàn là chính thực mình thấy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.