Aṅguttara Nikāya

V. Phẩm Pancala

(VIII) (49) Hoàn Mãn Niết Bàn

—“Hoàn mãn Niết-bàn, hoàn mãn Niết-bàn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.