Aṅguttara Nikāya

V. Phẩm Pancala

(IX) (50) Hoàn Mãn Niét Bàn

—“Chi phần Niết-bàn, chi phần Niết-bàn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.