Aṅguttara Nikāya

VI. Phẩm An Ổn

(I) (52) An Ổn

—“An ổn, an ổn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.