Aṅguttara Nikāya

VI. Phẩm An Ổn

(II) (53) Người Ðạt An Ổn

—“Người đạt an ổn, người đạt an ổn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.