Aṅguttara Nikāya

VI. Phẩm An Ổn

(III) (54) Bất Tử

—“Bất tử, bất tử”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.