Aṅguttara Nikāya

VI. Phẩm An Ổn

(IV) (55) Người Ðạt Ðược Bất Tử

—“Người đạt được bất tử, người đạt được bất tử”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.