Aṅguttara Nikāya

VI. Phẩm An Ổn

(V) (56) Vô Úy

—“Vô úy, vô úy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.