Aṅguttara Nikāya

VI. Phẩm An Ổn

(VI) (57) Người Ðạt Vô Úy

—“Người đạt vô úy, người đạt vô úy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.