Aṅguttara Nikāya

VI. Phẩm An Ổn

(VII) (58) Khinh An

—“Khinh an, khinh an”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.