Aṅguttara Nikāya

VI. Phẩm An Ổn

(IX) (60) Ðoạn Diệt

—“Ðoạn diệt, đoạn diệt”, này Hiền giả, được nói đến như vậy.