Aṅguttara Nikāya

VII. Phẩm Niệm Xứ

(V) (67) Năm Hạ Phần Kiết Sử

—Này các Tỷ-kheo có năm hạ phần kiết sử này. Thế nào là năm?

Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Này các Tỷ-kheo, có năm hạ phần kiết sử này.

Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận tâm hạ phần kiết sử này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? ... Bốn niệm xứ này cần phải tu tập.